ZALOŽENIE KONGREGÁCIE

Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa založila 28. augusta 1849 Alžbeta Eppingerová, Matka Alfonza Mária, v kúpeľnom meste Niederbronn, v Alsasku, vo východnom Francúzsku.
Zakladateľka žila od svojho detstva v hlbokom spojení s Bohom. Matka Alfonza Mária cítila celým svojim bytím, že je prijatá Bohom a ním milovaná so všetkými ľuďmi. Bola hlboko preniknutá tajomstvom vykúpenia. Vedená Duchom Svätým sa cítila byť povolaná spolu so svojimi sestrami čeliť núdzi svojej doby a mnohorakými službami pomáhať ľuďom, zvlášť chudobným a chorým. Chcela všetkým ľuďom darovať nádej a nechať ich zakúsiť vykupiteľskú Božiu lásku.
Ustarostená o spásu celého ľudstva usilovala sa spolu so svojimi sestrami v Ježišovom Duchu ošetrovať chorých v ich domovoch, podporovať chudobných, starať sa o deti, opatrovať ich a vyučovať, bezmocným byť na pomoci a prijať tých, o ktorých sa nikto nestará.  

To všetko robila v duchu slov Svätého Písma:

„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

(Mt 25, 40)