PATRÓNI

PATRÓNI KONGREGÁCIE

Patróni kongregácie sú pre nás výnimoční ľudia, svätci, ktorí nás svojím životom a cnosťami inšpirujú v prežívaní nášho povolania, v našej službe Bohu a blížnym. Máme veľkú dôveru v ich pomoc, „lebo svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie spojení s Kristom, väčšmi upevňujú celú Cirkev vo svätosti… Neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na zemi skrze jediného prostredníka medzi Bohom a ľuďmi, Krista Ježiša… Ich bratská starostlivosť nám teda veľmi pomáha v našej slabosti.“ (KKC 956)

Svätý Jozef
slávnosť: 19. marec 

Svätý Jozef, oroduj za nás a vypros nám pravého ducha spoločenstva a milosť svätej smrti.

Všemohúci Bože, ty si svojho Syna a jeho panenskú matku zveril vernej ochrane svätého Jozefa; daj, prosíme, aby tvoja Cirkev, pod ochranou Pánovho pestúna, ustavične pracovala na spáse všetkých ľudí. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Svätý Alfonz Mária de Liguori
slávnosť: 1. august

Svätý Alfonz, oroduj za nás a vypros nám pravú úctu k Panne Márii a pomáhaj nám v záležitostiach kongregácie. Dobrotivý Bože, svojej Cirkvi stále udeľuješ nové vzory čností; daj, aby sme v horlivosti za spásu duší kráčali po stopách svätého biskupa Alfonza a dosiahli s ním večnú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Svätá Terézia Avilská
povinná spomienka: 15. október

Svätá Terézia, oroduj za nás a vypros nám ducha modlitby a pokory.

Všemohúci Bože, svätú Teréziu si osvietil Duchom Svätým, aby bola v Cirkvi učiteľkou kresťanskej dokonalosti; vrúcne ťa prosíme, daj nám neprestajne čerpať z jej duchovnej náuky a túžiť po pravej svätosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Svätá Alžbeta Uhorská
povinná spomienka: 17. november

Svätá Alžbeta, oroduj za nás a vypros nám ducha svätej chudoby a milosrdnej lásky.

Bože, otec chudobných, svätej Alžbete si udelil milosť, že v chudobných videla a uctievala samého Krista; na jej orodovanie dopraj aj nám, aby sme s neúnavnou láskou pomáhali chudobným a trpiacim. Skrze nášho Pána Ježiša
Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Svätý Ján Krstiteľ de la Salle
povinná spomienka: 7. apríl

Svätý Ján de la Salle, oroduj za nás a vypros nám milosť, aby sme svojimi obetami zachraňovali mládež a duše, ktoré sú nám zverené. 

Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého kňaza Jána de la Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosíme ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote
s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.