DUCHOVNÉ DEDIČSTVO

CHARIZMA

Charizma Sestier Božského Vykupiteľa je zakorenená v charizme Matky Alfonzy Márie.
 „Charizmou matky Alfonzy Márie je
   –  rozjímať o tajomstve vykúpenia,
   –  z neho žiť
   –  a pomáhať iným nájsť prístup k tomuto tajomstvu.
 Matka Alfonza Mária, nadchnutá Božou láskou, sa celou svojou bytosťou cíti Bohom osobne prijatá a spolu so všetkými ľuďmi ním milovaná. S neotrasiteľnou vierou sa otvára nekonečnej láske a Božiemu milosrdenstvu, ktoré sa zjavujú v Ježišovi Kristovi. Jej vnútornou túžbou je, aby človek okúsil, ako veľmi ho Boh miluje a chce jeho pravé šťastie a spásu.“ (K3)

Túto charizmu chceme zachovať a rozvíjať v tvorivej vernosti daru Ducha Svätého.

SPIRITUALITA

„Zakladateľka matka Alfonza Mária, pobádaná charizmatickým povolaním, dala kongregácii taký duchovný základ, ktorý má prenikať i nás. »Duch dcér Božského Vykupiteľa má byť Duchom Ježiša Krista. Celý ich život má byť nasmerovaný podľa tohto božského vzoru. Jeho Duch ich má celkom oživovať a tak úplne preniknúť, aby sa prejavoval vo všetkých ich slovách a skutkoch, aby každá sestra mohla povedať s apoštolom: ‚Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus‘ (Gal 2, 20), aby sa tak v celom jej bytí zjavoval život Ježiša Krista« (porov. Prvé pravidlá 1, III).“ (K4)

 

VYKÚPENIE

Ježiš Kristus Vykupiteľ človeka je svojím vtelením, životom, smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním nevyčerpateľným prameňom všetkých darov milostí, ktoré sú nám darované Božím milosrdenstvom. Vykúpenie na ceste dejín stále pôsobí tak na jednotlivca, ako aj na celé stvorenie. Sme povolané celý svoj život dať do služby vykúpenia. Náš život je založený na Božej láske, ktorá sa zjavila v Ježišovi Kristovi. To nás uschopňuje žiť z tajomstva vykúpenia v radosti a slobode. Našou úlohou je dať ľuďom okúsiť, že Kristovo spásonosné dielo sa napĺňa už teraz. (por. K 2;6)