MISIE

„Evanjelizačná misia Cirkvi je vo svojej podstate hlásaním Božej lásky, milosrdenstva a odpustenia, ktoré boli zjavené človeku skrze život, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, nášho Pána. Je to ohlasovanie radostnej zvesti, že Boh nás miluje a chce nás všetkých zjednotiť vo svojej milosrdnej láske…“ (Z Posolstva Svätého Otca Jána Pavla II. k Svetovému dňu misií 20. 10. 2002)

V rámci spolupráce s oberbronnskou kongregáciou máme možnosť rozšíriť naše pôsobenie a mať účasť aj na ich apoštoláte v africkom Kamerune. Toto nasadenie si vyžaduje fyzické i duševné sily, preto zverujeme do vašich modlitieb spolusestry, ktoré tam pôsobia.