ALŽBETKA, n. o.

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof Chesterton vo svojom posolstve napísal: Až keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie a príležitosť, stavajú sa obyčajné veci neobyčajnými.“

Zriadenie a rozvoj neziskovej organizácie ALŽBETKA, n. o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi je na prvý pohľad jednou z obyčajných aktivít. Od jej založenia sa však mnohé udalosti stali neobyčajnými.

Nezisková organizácia ALŽBETKA, n. o. so sídlom Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves, bola zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12. 8. 2004. Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený tento druh všeobecne prospešných služieb – organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala nasledovné zariadenia:

  1. Centrum pre deti a rodiny (CDR), Spišská Nová Ves
  2. Zariadenie pre seniorov, Raslavice
  3. Súkromná materská škola, Spišská Nová Ves
  4. Zariadenie pre seniorov VYKUPITEĽ, Nesvady

Ďalšie zaujímavosti o neziskovej organizácii Alžbetka sa dozviete na stránke www.alzbetka-no.sk