ALŽBETKA, n. o.

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof Chesterton vo svojom posolstve napísal: „Až keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie a príležitosť, stavajú sa obyčajné veci neobyčajnými.“
Zriadenie a rozvoj neziskovej organizácie Alžbetka, n.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi je na prvý pohľad jednou z obyčajných aktivít. Od jej založenia sa však mnohé udalosti stali neobyčajnými.
 
Nezisková organizácia Alžbetka so sídlom, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves bola zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12.8.2004. Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený tento druh všeobecne prospešných služieb – organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala nasledovné zariadenia:

  1. Centrum pre deti a rodiny (CDR)
  2. Zariadenie pre seniorov Raslavice
  3. Materská škola
  4. Zariadenie pre seniorov Nesvady

Ďalšie zaujímavosti o neziskovej organizácii Alžbetka sa dozviete na stránke www.alzbetka-no.sk