LOGO

Logo SDR

Línie kríža nie sú úplne uzavreté. Tým je vyjadrené to, čo sv. Pavol píše v liste Kolosanom 1,24: „…na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu.“  Dva v sebe sa prelínajúce kruhy poukazujú na božskú a ľudskú prirodzenosť nášho Vykupiteľa. Aj náš život musí byť založený na utrpení a zmŕtvychvstaní Vykupiteľa.

„Kongregácia SDR“ označuje latinský názov našej kongregácie:  Congregatio Sororum a Divino Redemptore. Skratka SDR je použitá vždy, keď chceme vyjadriť niečo, čo patrí výnimočne k nám. Nájdete ju aj na konci mien našich sestier, aby sa tým vyjadrila ich príslušnosť ku kongregácii.