APOŠTOLÁT MODLITBY

„Modlitba, či to vieme, alebo nie, je stretnutie Božieho smädu s naším smädom. Boh má smäd po tom, aby sme mali smäd po ňom.“ (sv. Augustín)  Našim vzácnym darom sú naše staršie spolusestry. Im patrí primát apoštolátu modlitby. Ony denne prichádzajú na „okraj studne“  hľadať vodu pre každého, kto smädí po Bohu – po jeho láske, pomoci, blízkosti… Prichádzajú ku Kristovi, ktorý je prameňom živej vody, prameňom spásy a vyprosujú ju všetkým, ktorí po nej smädia, ba aj tým, ktorí o nej nič netušia.
 „Modlite sa často za obrátenie hriešnikov, modlite sa s dôverou. Boh neodmietne vaše prosby. Boh si
vás vyvolil za nástroje na obrátenie hriešnikov; ďakujte mu za túto milosť, ktorú ste si nezaslúžili. Bohu nie je nič milšie než modlitby, práce, utrpenia a sebazaprenia obetované za duše, ktoré vykúpil svojou krvou. Pokračujte v modlitbe za obrátenie hriešnikov, odporúčajte ich predovšetkým Božej Matke. Vaše modlitby budú vyslyšané.“ (bl. Alfonza Mária)