SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

 

Púť členiek Duchovnej rodiny z Levoče

 

Svätý Ján Pavol II. raz povedal: „Púte nám pripomínajú, že život je cestou do neba s Bohom a ostatnými...“

Preto aj členky Duchovnej rodiny SDR z Levoče s príbuznými, sympatizantmi a známymi, v dňoch 16. a 17. septembra 2017 putovali na miesta, kde si chceli prehĺbiť svoj vzťah k Bohu a lepšie spoznať seba.
Ako prvé navštívili mariánske pútnické miesto Staré Hory. V Bazilike  Navštívenia Panny Márie sa zúčastnili sv. omše. Ďalšou zastávkou putovania bolo Vrícko – kláštor matky Alfonzy Márie. Sestry otvorili nielen dvere, ale i svoje srdcia a s láskou prijali pútnikov... Naozaj radostné bolo stretnutie so sestrami, zvlášť staršími, ktoré niekedy dávno ohlasovali Krista veriacim v Levoči. Nezabudli ani na modlitbu za sestry, ktoré už odpočívajú na miestnom cintoríne. Aj keď cestu sprevádzal dážď, s odvahou zniesť a obetovať všetku nepohodu, pútnici pokračovali ďalej na začatej ceste - na pútnické miesto Velehrad. Ubytovali sa v pútnickom a exercičnom dome Stojanov. Ešte večer zašli na cintorín, kde sestry „vykupiteľky“ očakávajú slávne vzkriesenie nášho Pána a prešli sa tichým večerným námestím. Ráno sa zúčastnili farskej sv. omše a po nej študentka Anežka previedla všetkých bazilikou s odborným výkladom.
Posilnení duchovným pokrmom i moravskými raňajkami pútnici pokračovali smerom na Trenčín. Tu sa všetci posilnili nedeľným obedom u „Zaja“ a napriek dažďu pokračovali ďalej na Skalku. Navštívili pútnické miesto, ktoré sa nachádza vo farnosti Skalka nad Váhom. V kláštore na Veľkej Skalke sa  dozvedeli o živote sv. pustovníkov Andreja-Svorada a Beňadika, ktorí na tomto mieste istý čas žili a potom už cesta smerovala domov – do Levoče.
Celú cestu sme popretkávali modlitbou a nálada v autobuse bola tiež dobrá. Veríme, že Boh každému udelil svoje dary a nanovo sme prežili skutočnosť, že Boh je ten najdôležitejší v našom živote; že sme Boží ľud, ktorý spoločne putuje do neba...
                                                                               Vďační účastníci púte z Levoče
FOTO
 

Jubilejné stretnutie DR SDR

 

Dňa 26. augusta 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach uskutočnilo  Celoslovenské stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, na ktorom sme si pripomenuli 150. výročie odchodu do večnosti ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie a tiež sme ďakovali za 20 rokov účinkovania Duchovnej rodiny SDR na Slovensku a na Ukrajine. Zúčastnilo sa ho 170 členiek i sympatizantiek zo Slovenska a Ukrajiny, sestry z provinciálneho  vedenia a sestry moderátorky jednotlivých skupín. Svätú omšu, pri ktorej bolo prijatých 5 nových členiek z Levoče a z Košíc, celebroval doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD., prodekan pre výchovu a vzdelávanie KU v Ružomberku, ktorý v popoludňajšej prednáške povzbudil prítomných k aktívnemu kresťanskému životu podľa vzoru zakladateľky kongregácie, ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie.

Duchovná rodina bola založená v roku 1997 a celkovo bolo prijatých 691 členiek. Členstvo v nej umožňuje laikom mať účasť na spiritualite matky Alfonzy Márie. Poslaním duchovnej rodiny je účasť na charizme kongregácie v službe a pomoci núdznym.

Tohtoročné „jubilejné“ stretnutie Duchovnej rodiny Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa bolo oslavou Boha a vďakyvzdaním za všetky dobrodenia a milosti, ktoré nám štedrý Boh počas uplynulých rokov udelil i prosbou o požehnanie do ďalších dní.

                                                                             sestry Božského Vykupiteľa  

FOTO

 

Prijatie nových členiek do DR v Topoľčanoch

Dňa 22. októbra 2011 vo farskom kostole v Topoľčanoch slávil miestny dekan Mons. ThLic. Marián Dragúň svätú omšu zo slávnosti Božského Vykupiteľa spolu s prítomnými sestrami i členkami Duchovnej rodiny. Po homílii šesť nových členiek obnovilo krstné sľuby a z rúk sr. Školastiky, provinciálnej predstavenej prevzalo krížiky i štatúty a tým bolo prijatých do spoločenstva laických členiek. Tešíme sa, že pribudlo viacej rúk i sŕdc, ktoré chcú šíriť Božiu slávu skutkami duchovného a telesného milosrdenstva v duchu Matky Alfonzy Márie.

FOTO

 

Prijatie nových členiek do DR v Nesvadoch

Dňa 15. septembra 2011 v Kláštore Božského Vykupiteľa v Nesvadoch sr. M. Školastika Štutiková, provinciálna predstavená prijala 5 nových členiek do Duchovnej rodiny: z Nesvád Margitu Cerveňakovú, Margitu Andruškovú, Irenu Taricsovú a z Nových Zámkov Veroniku Štrbíkovú a Editu Benkovú. Pri sv. omši, ktorú celebroval  správca miestnej farnosti, si obnovili krstné sľuby a vyjadrili pevnú vôľu byť svedkami Božej lásky vo svojom okolí.

FOTO

 

Púť laických členiek DR – Košice na Mariánskej Hore - Levoča

    Prvú sobotu v mesiaci september, si vykonali  laické členky DR púť na Mariánskej Hore v Levoči. Prišli k Panne Márii, aby ďakovali, prosili, aby zložili všetko k jej nohám, aby to predniesla svojmu synovi Ježišovi.
    Prosili aj  za generálne a provinciálne vedenie, za všetky členky kongregácie SDR, a za všetky laické členky DR, za kňazov, kňazské a rehoľné povolania, za rodiny, aby boli prvými, naozajstnými  svedkami viery.
    Povzbudené a posilnené samým sviatostným pokrmom a Slovom Božím, vrátili sa späť do svojich rodín, aby boli naďalej apoštolkami vo svojich rodinách, ako aj v prostredí kde pracujú.
.... Matka žijúcich daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života....
 ďalšie FOTO
 

Duchovné cvičenia pre členky duchovnej rodiny pri spoločenstve Košice

V dňoch 31.03 – 03.04.2011 si členky Duchovnej Rodiny pri komunite Košice  vykonali duchovné cvičenia v exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove pod vedením P. Petra Zahoránskeho, SJ.

 

Téma: Ako budovať vzájomné vzťahy.

 

Meditácie:

                  Človek je stvorený, jeho hriech je nekomunikácia

                  Komunikácia Boha s nami
                  Vzťah k Bohu, k sebe a k druhým
                  Pravda nás vyslobodí /Samaritánka, Marta, Mária Magdaléna/
                  Tribunály: Závisti, samoty, egoizmu, ľahkomyseľnosti, nevďačnosti
                  Priateľstvo ako cesta k Bohu – cesta k Bohu ako priateľstvo s ľuďmi
                 Sedem slov krížu: Zostúp z kríža, Ježišu spomeň si keď budeš
                 vo svojom kráľovstve, nie si ty Mesiáš?, zachráň seba i nás,
                 iných zachraňoval, sám seba nevie zachrániť,
                 heloi, heloi, lema sabakthani, 
                 zachráň sa ak si židovský  kráľ, 
                 Tento človek bol naozaj Boží Syn /Mk 15,39 /
                 Svätý Duch – Duch porozumenia
                 Ako nadobudnúť lásku
    S týmito povzbudzujúcimi meditáciami, adoráciami a zvlášť nočnej adorácie, keď mohla každá sama osobne odprosovať, ďakovať a prosiť,  stretnúť sa s Božou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia hlboko dotknuté a naplnené Božou láskou, vracali sa do svojich rodín.
 

Vďaka Pánu Bohu aj otcovi exercitátorovi, za trpezlivé vedenie týchto DC,
na ktorých sa zúčastnilo 52 duší.

FOTO


Ďalšie články v sekcii:

LAICKÉ SPOL. KONGREGÁCIE
ŠTATÚT
ZODPOVEDNÉ
SVEDECTVÁ
AKO SA PRIDAŤ
PREDNÁŠKY
RECEPTY

MYŠLIENKA DŇA


Môj Ježiš, chcem stále konať všetko, aby som sa stala svätou.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


ALŽBETKA n.o.
(2019-06-22 19:10:37)
Zoznam kontaktov
(2019-06-22 11:23:46)
Spiritualita
(2019-06-12 11:15:15)
KALENDÁR
(2019-06-05 13:25:07)
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
(2019-06-05 13:22:22)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.