SWF Object ... loading

Ochrana osobných údajov

Naša organizácia, Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na: www.gdpr.kbs.sk.

 

 

 

UŽITOČNÉ ODKAZY

 

Liturgia hodín

  

NAŠE PROVINCIE/REGIÓN

Maďarská

Rakúska

Americký región

 

NAŠE SESTERSKÉ KONGREGÁCIE

Oberbronn

Francúzska provincia

Nemecká a Rakúska provincia

Slovenská provincia

Wurzburg

Nemecká provincia

Americká provincia

 

blahorečenie MAM

alfonzamariaeppinger

congregatio SDR

Alžbetka, n.o.

Sväté písmo

KBS
Povolania

Rehole

Evanjelizácia
Christnet

Časopis ZZ

 

 

Kríž je znakom spásy.....

zaznievalo v pôstnom období aj v priestoroch Súkromnej materskej školy Alžbetka, kedy 3. apríl 2017 bol dňom spoločnej krížovej cesty detí, učiteliek i rodičov. Viedol ju pán kaplán Peter Kandra. Táto krížová cesta bola obetovaná za deti, rodičov a rodiny. Úvodnú modlitbu predniesli spolu všetky deti. Bola plná otázok na zamyslenie, pri ktorých sme si aj my, dospelí mohli mnohé uvedomiť.  Deti začali spoločne: „Milý Ježiš, priateľ detí, dnes sa modlíme krížovú cestu my, deti. Nerozumieme, prečo ľudia trpia. Preto, že sú zlí? Preto, že sú starí? Preto, že sa nemajú radi a hádajú sa? Vlastne, vtedy trpíme aj my: Keď sa naši rodičia hádajú, keď nemajú na nás čas, keď sú chorí... Ďalšie zastavenia sa modlili rodiny. Dvaja miništranti niesli fakle, učiteľky sa striedali v nesení kríža a ostatné deti tvorili sprievod. Prítomných bolo 18 rodín – teda vyšlo na každého. Jeden člen rodiny držal obraz zastavenia a ďalší sa modlil text. Bola to zjednocujúca modlitba detí, rodičov a učiteliek. Mala veľmi pozitívny ohlas nielen u detí, ale aj u rodičov. Zúčastnilo sa na nej aj niekoľko starých rodičov a deti z krízového strediska. Na záver deti prosili: „Chceme žiť ako ty, Pane Ježišu. Máme život pred sebou a chceme ho dobre prežiť. Preto ťa prosíme, uč nás, veď nás v našom živote a daj, aby sme raz prišli k tebe do neba.
FOTO 

 

Svetlo v mojom živote

Je mnoho hviezd, z ktorých sa hlava točí, i kvetov číre snenie. Je mnoho lások a bielych briez. Najkrajšou láskou je otvárať ľuďom oči a žiarivú radosť z vykúpeného svetla bratom a sestrám niesť. 

(Svetoslav Veigl)
 
Otvárať deťom oči pre krásu a radosť – aj to je poslaním Neziskovej organizácie Alžbetka, ktorá sa v roku 2016 zapojila do výzvy Nadácie pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom. Predložený projekt s názvom Svetlo v mojom živote bol Nadáciou pre deti Slovenska podporený. Prostredníctvom aktivít projektového zámeru chceme kompenzovať ťažkú životnú situáciu detí v Krízovom stredisku a pomáhať im pomocou rôznych druhov terapií odbúravať negatívnu energiu, pomáhať liečiť ich zranenia, zmierňovať dôsledky zranení a objavovať ich vlastnú hodnotu, krásu a bohatstvo, teda skvalitňovať ich život. V projekte sa zameriavame na tieto druhy terapií: ergoterapiu, canisterapiu, hipoterapiu a aquaterapiu. Zároveň deťom ponúkame správne a zmysluplné využívanie voľného času. „Svetielko“ v ich živote im pomáhajú zapaľovať jednak pedagógovia a odborní pracovníci Krízového strediska, ako aj mnohí dobrovoľníci, ktorí sa na realizácii projektu podieľajú.  S realizáciou projektu sa začalo v mesiaci júli 2016 a projekt pokračuje do konca marca 2017.
Jeho cieľom je skvalitniť život detí a zmeniť správanie, zvýšiť kreativitu a flexibilitu detí a tiež zvýšiť ich zodpovednosť. Realizáciou jednotlivých druhov terapií už dnes vidíme výsledky. Ide o zvýšenú empatiu pri hrách, jednaní s rovesníkmi, ochotné zapájanie sa do aktivít, slušné správanie voči starším. U detí sa prejavila otvorenosť k rôznym novým nápadom, aktivitám, otvorenosť pre novovzniknuté priateľstvá či už v rámci hipoterapie, canisterapie alebo aquaterapie. Hippoterapiu realizujeme v spolupráci s  Mgr. Janou Knižkovou z občianskeho združenia Hipoedu v Spišskom Podhradí. Koník Solón sa stal ich priateľom. Deti si ho postupne pripravia, učia sa bezpečne pohybovať v bezprostrednej blízkosti koňa,  dodržiavať pravidlá, uvedomujúc si vlastné možnosti a schopností svojich kamarátov. Deti majú možnosť  zacvičiť si na koníkovi základné voltížne cvičenia v kroku koňa. Canisterapiu ako jednu z foriem animoterapie realizujeme v spolupráci s pani Věrou Wohlrathovou z Popradu. Na istý čas sa stali priateľmi deti jej dvaja psíkovia Angie a Líza. Deti pomocou pripravených materiálov môžu spoznávať ďalšie plemená psov a starostlivosť o nich. Angie a Líza robia radosť deťom pri každej terapii. Môžu ich česať, hladiť, vodiť, čo pozitívne ovplyvňuje ich fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu. V rámci ergoterapie sa deti učia šiť, variť, piecť a pracovať v záhrade. Majú za sebou už niekoľko gastrovíkendov. Jeden z nich bol pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a tiež Svetového dňa detí 19. novembra 2016, kedy deti mohli prezentovať svoje nápady a kuchárske umenie. Vydarenou aktivitou bolo pečenie vianočného pečiva v spolupráci so študentami z Gymnázia na ulici Javorovej a Obchodnej akadémie v Spišskej Novej Vsi. Prežiť Vianoce po domácky im umožnili rehoľné sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktoré devätnástim deťom pripravili štedrú večeru a venovali im svoj čas, lásku a tiež si mohli spoločne zaspievať vianočné koledy.  Krajčírsky krúžok zaujal nielen dievčatá, ale aj chlapcov. Výsledkom boli pestrofarebné šatky – tunely. V aktivitách v rámci  ergoterapie, canisterapie, hipoterapie a aquaterapie budú pokračovať aj v novom roku.
Na to, aby sa život týchto detí stal šťastnejším sú potrební obetaví ľudia s dobrým srdcom. Svet potrebuje ľudí, ktorí žijú so srdcom, ktorí nechávajú prehovoriť srdce. Exupéry hovorí: „Veľkosť každého povolania je predovšetkým v tom, že spája ľudí“. Ďakujeme všetkým, ktorí to chápu i tým, ktorí sa na realizácii projektu podieľajú.
FOTO
Sr. Alojzína Sedláková
 

ALŽBETKA

Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filozof Chesterton vo svojom posolstve napísal:

„Až keď pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého človeka ako radostné stretnutie a príležitosť, stavajú sa obyčajné veci neobyčajnými.“

Zriadenie a rozvoj neziskovej organizácie Alžbetka, n.o. so sídlom v Spišskej Novej Vsi je na prvý pohľad jednou z obyčajných aktivít. Od jej založenia sa však mnohé udalosti stali neobyčajnými.

foto
 

Nezisková organizácia Alžbetka

so sídlom, Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves bola zaregistrovaná OÚ v Košiciach v registri neziskových organizácií dňa 12.8.2004. Týmto rozhodnutím jej bol odsúhlasený tento druh všeobecne prospešných služieb - organizovanie voľného času detí a mládeže prostredníctvom krúžkovej činnosti, animácia voľného času počas voľných dní organizovaním športových a turistických podujatí, príprava spoločenských a kultúrnych aktivít, možnosť čítania a zapožičiavania si literatúry, duchovná a sociálna pomoc starým a chorým ľuďom, duchovné obnovy, duchovné cvičenia a iné voľnočasové aktivity, usporadúvanie diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok, vydávanie občasníka Alžbetka, zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytovanie ambulantných sociálnych služieb a poskytovanie sociálneho poradenstva. Postupne nezisková organizácia zriaďovala nasledovné zariadenia:

 

1. Krízové stredisko (KS) 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny udelilo neziskovej organizácii Alžbetka, n.o. akreditáciu na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v krízovom stredisku podľa § 62 zákona č. 305/2005 O sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele pod číslom č. 6238/2006-I/21 AK, ktorá bola predĺžená na ďalších päť rokov na základe rozhodnutia MPSVR SR č. 1624/2011-I/25AK zo dňa 15.4.2011.

Cieľovou skupinou sú maloleté deti od 0 do 18 rokov

a/ ktorých doterajšia výchova je vážne ohrozená alebo vážne narušená;

b/ ktoré sú týrané a zanedbané;

c/ ktoré majú poruchy správania;

d/ ktoré pochádzajú zo sociálne a hmotne núdznych rodín;

·                              rodičia problémových detí.

·                              Kapacita KS je 14 klientov.

          Dňa 15. 4. 2011 bola neziskovej organizácii udelená akreditácie podľa zákona 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele § 11, §12, §17.

          

2. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb

začali svoju činnosť 1.12. 2008 (ZpS a DSS) na základe registrácie Prešovského samosprávneho kraja, ktorý ako príslušný orgán v zmysle § 71a zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci vyhovel žiadosti neziskovej organizácie Alžbetka a zaradil Dom sv. Jozefa do registra subjektov, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle citovaného zákona na území Prešovského samosprávneho kraja dňa 16. 7. 2008. Kapacita ZpS a DSS je 14 klientov.

 

3. Materská škola

bola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím MŠ SR pod číslom 7781/2010-917 ako jednotriedna súkromná materská škola s dátumom začatia činnosti od 1. septembra 2010.

               

4. Domov na pol ceste

bol zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle §12 Zákona č. 448/2008 na Košickom samosprávnom kraji dňa 22.11.2011. Jeho kapacita je 6 miest pre mladých dospelých po skončení ústavnej starostlivosti vo veku od 18 – 25 rokov.

 

Počas svojej existencie vyvinula nezisková organizácia Alžbetka nemalé úsilie o to, aby programy, aktivity a uskutočňované projekty boli pre deti a mladých ľudí prínosom a posunutím v ich zložitej životnej situácie.

Každoročne sa s deťmi a  mladými ľuďmi realizujú projekty vďaka podpore Ministerstva vnútra v oblasti prevencie kriminality. V tejto oblasti boli úspešné nasledovné projekty:

·         Dieťa v dúhe (rok 2008)

·         Plný džbán (rok  2009)

·         Slnečný lúč  (rok 2010)

·         Život je všetko, čo máme (rok 2011)

 

Aktivity projektov prispievajú k pestovanie samostatnosti, prejavovaniu súcitu k iným, správnemu užívanie života prostredníctvom participácie v skupine, k zvládaniu meniacich sa životných podmienok, schopnosti dokázať sa tešiť aj z malých vecí, kontrolovať impulzy odporujúce vlastnému Ja, k zdokonaľovaniu vlastného Ja prostredníctvom uvažovania o živote. Učia ich používať telesnú energiu pre odvážne skutky, pestovať skromnosť a blízkosť k iným ľuďom a prírode, nadobudnúť zmysel pre zodpovednosť, presnosť, trpezlivosť, odvahu.

           

Konečným cieľom pedagógov a vychovávateľov neziskovej organizácie Alžbetka je prostredníctvom realizovaných projektov viesť deti a mladých ľudí k racionálnemu využívaniu voľného času a tiež napĺňať vnútro dieťaťa a mladého človeka takým hodnotovým a konatívnym systémom, ktorý by bol protihodnotou sociálne patologickým javom.

 

Činnosť neziskovej organizácie Alžbetka môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich už odvedených daní.

(tlačivá na stiahnutie: vyhlásenie, potvrdenie)

 

www.alzbetka-no.sk

 

 

Súkromná materská škola ALŽBETKA 

školský rok 2010-2011

Hlavným cieľom materskej školy ALŽBETKA s prvkami Montessori je poskytovať bezpečné, podnecujúce prostredie, ktoré pomôže deťom adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti a názory, ktoré sú podstatné pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie. Ide predovšetkým o rozvoj celej osobnosti po stránke psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej, morálnej.
 
Materská škola vo svoje pedagogickej koncepcii vychádza z koncepcie Marie Montessori, ktorej základom je vytvárať také edukačné prostredie, ktoré umožňuje normálny prirodzený vývoj dieťaťa. Vnútorná potreba „niečomu sa naučiť“ sa vyvíja v tzv. senzitívnych fázach. Ide predovšetkým o určité obdobie, v ktorých je dieťa citlivé pre vnímanie a chápanie určitých javov vnútornej reality – sú to napríklad senzitívna fáza pre rozvoj pohybových činností, jazykových aktivít a morálneho cítenia.
 
Vo vzťahu k prvotnému vzdelaniu podporuje vzťah k prvotnému vzdelaniu a učeniu a vytvára podmienky k samotnému učeniu a poznaniu okolitého sveta kde zásadnú rolu zohrávajú špeciálne pomôcky, ktoré tvoria samotný základ k poznaniu sveta – napríklad: pomôcky potrebné na cvičenie činnosti „praktického života“, netradičné pomôcky na rozvoj zmyslovej, kozmickej, geografickej, kultúrnej, historickej, jazykovej výchovy, rozvoj matematických schopností.
 
Materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od 3 – 6 rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou tvoriacu heterogénnu skupinu v danej materskej škole.
 

Ako sme prežili uplynulý školský rok 2010/2011 ... 

 

Máme za sebou jeden školský rok. Bol plný poznávania seba, svojich kamarátov, prostredia materskej školy i okolitého sveta. Počas pobytu v materskej škole sme sa oboznamovali s jej pravidlami i s prácou s Montessori pomôckami.
 
 
Naše okolie sme spoznávali prostredníctvom zážitkového učenia a praktickej skúsenosti.
 
 
 
 
Učenie v materskej škole sa uskutočňovalo predovšetkým cez hru, hrové učenie, pohyb a pobyt vonku.
 
 
 
 
 
 Svoje zážitky a dojmy upevnené vedomosťami sme často vyjadrili v priebehu tvorivej činnosti v priestoroch materskej školy, alebo priamo v prírode.
 
 
 
Významné dni v roku, sviatky sme si priblížili a pripomenuli i dramatických stvárnením. Toto sú naši herci ...
 
 
 
V priebehu roka deti navštevovali záujmové útvary  Tvorivá dielňa, Zahrajme sa po anglicky, Náboženská výchova, Elementárne základy práce s PC, Detský aerobik.
 

Náš deň bol prepletený modlitbou a pravidelnou účasťou na sv. omši. Usilovali sme sa a naďalej sa usilujeme viesť deti v duchu kresťanskej lásky.

 

 
VIAC FOTO
 

Pedagogika Montessori

 

Z histórie

Autorkou pedagogiky Montessori je Dr. Mária Montessori, ktorá ako prvá žena dostala lekársky diplom. Venovala sa práci s mentálne zaostalými deťmi, ktoré po krátkom čase dosiahli úroveň svojich zdravých vrstovníkov. Rozhodla sa ponúknuť týmto deťom praktické aktivity z každodenného života, ktoré deti inštinktívne priťahovali a cvičenia so špeciálnym didaktickým materiálom za účelom systematickej výchovy jednotlivých zmyslov. Montessori zistila, že pokiaľ má dieťa v dostatočne stimulujúcom prostredí možnosť slobodného výberu činnosti, ktorej sa môže venovať tak dlho, ako potrebuje, dieťa stabilizuje svoju pozornosť a dosahuje stav hlbokého sústredenia pri práci so zvoleným materiálom. Dochádza k urýchleniu vnútorného vývinu, organizácii psychického života, čo sa prejaví psychickou rovnováhou, pracovnou disciplínou, zmenou správania a osobných rysov.

 

Prostredie

Pripravené prostredie v Montessori triede je vybavené materiálom, ktorý zodpovedá mentálnej úrovni dieťaťa. Všetko zariadenie je rozmermi prispôsobené deťom. Miestnosti, v ktorých sa deti pohybujú sú esteticky zladené, výzdoba je jednoduchá a funkčná, aby zbytočne neodpútavala pozornosť dieťaťa.
 

Metódy

Špecifikom Montessori metódy je používanie špeciálneho didaktického materiálu rozdeleného do niekoľkých skupín podľa schopnosti, ktorú rozvíja. Je umiestnený v otvorených policiach, kedykoľvek prístupný dieťaťu. Každá vec má svoje miesto. Ak dieťa ukončí prácu s materiálom, je vedené k tomu, aby ho vrátilo na pôvodné miesto. V Montessori škôlke dieťa môže získať základy z matematiky, jazyka, botaniky, zoológie, zemepisu, ktoré sú náplňou učebných osnov základných škôl.
 

Úloha pedagóga

Učiteľ v Montessori škôlke je dynamickým spojivom medzi pripraveným prostredím a dieťaťom. Starostlivo pripravuje prostredie. Pracuje s jednotlivcami alebo so skupinami. Do koncentrovanej činnosti dieťaťa nezasahuje, neopravuje chyby. Ak dieťa nepracovalo správne, učiteľ mu môže materiál ešte raz predviesť. Pomáha dieťaťu, aby sa rozvíjalo svojimi vlastnými silami.

 

 

 

 


Ďalšie články v sekcii:

AKTUALITY
CHORÍ A ZOMIERAJÚCI
OPUSTENÍ
UKRAJINA
KAMERUN
APOŠTOLÁT MODLITBY
INAK OBDAROVANÍ
RÓMOVIA
PASTORÁCIA MLÁDEŽE

MYŠLIENKA DŇA


Všade, kde vládne pokora, je pokoj a Božia milosť.

MODLITBY NA ÚMYSEL


Keď sa modlíš za druhých, budeš naplnený láskou - teda Duchom Svätým. Vtedy, keď Duch Svätý môže cez teba prúdiť, napĺňa aj teba!
Pridať umýsel >>

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE


Spiritualita
(2019-06-12 11:15:15)
KALENDÁR
(2019-06-05 13:25:07)
ŠTRUKTÚRA KONGREGÁCIE
(2019-06-05 13:22:22)
Zoznam kontaktov
(2019-06-05 11:57:34)
DUCHOVNÉ OBNOVY A AKCIE
(2019-03-22 09:55:37)
© 2008 KONGREGÁCIA SESTIER BOŽSKÉHO VYKUPITEĽA | Created by Darius.sk All rights reserved.